Women’s Rights

Click to read the issue

”Lebanon has a long and tough path ahead to ensure gender equality, or even basic legal protection for women”, says the report conducted by World Vision and Abaad . (Daily Star, April 03, 2014)
As reaffirmation and support, this issue is dedicated to Women’s Rights and includes:

  1. Introduction to Women’s Rights Movement
  2. Interview with Ms. Suzy Semerdjian and Ms. Freida Abs
  3. Lebanese Women’s Place in the Household: Domestic Violence – by Lory Bouchakjian
  4. Implementation of Women’s Rights: A Dilemma between International and Domestic Legislations – by Tsoler Aghjian

Հայկական Օրացոյց 2014

Զաւարեան Ուսանողական Միութիւնը պատրաստած է հայկական ելեկտրոնային օրացոյց մը: 2014 տարուան հայկական օրացոյցը կարելի է ունենալ ձեր ելեկտրոնային գործիքներուն վրայ:

- iOS-ի համար սեղմել Link-ին վրայ, Link-ը բանալ browser-ի մը միջոցով, ապա subscribe ըլլալ

- Android-ի համար Link-ը բանալ, download ընել, downloaded file բանալ (basics.ics), import ընել

- Gmail Desktop-ի համար Google Calendar:www.calendar.google.com էջին ձախ կողմը գտնել Other Calendars Other Calendars-ի աջ կողմի պզտիկ նշանը սեղմել, add by URL, paste ընել link-ը

- Online Outlook ի համար (Hotmail) Calendar, Import, Subscribe, paste ընել link-ը

Ծանօթութիւն՝ 1. Notifications ստանալու համար, calendar notifications on դնել ելեկտրոնային գործիքներուն մէջ

2. Android-ի հին ըլլալու պարագային, արձանագրել օրացոյցը Gmail Desktop-ի միջոցով, ապա հեռախօսին օրացոյցը sync ընել

https://www.google.com/calendar/ical/mqlf7eiksh84g49bgg20rbm0v0%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

Հայկական Վարժարաններու Պաքալորէայի Քննութիւններուն Գերազանց Արդիւնք Ապահոված Աշակերտներու Պարգեւատրում

Կազմակերպութեամբ ՀՅԴ Զաւարեան ուսանողական միութեան Զաւարեան ուսանողական գրասենեակին, երէկ` ուրբաթ, 13 դեկտեմբեր 2013-ի երեկոյեան ժամը 7:00-ին, «Ազդակ»-ի «Փիւնիկ» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ հայկական երկրորդական վարժարաններու պետական քննութիւններուն գերազանց արդիւնքներ ապահոված աշակերտներու պարգեւատրման աւանդական դարձած ձեռնարկը: Continue reading